Så bidrar Trigonor till en bättre miljö

Barnen är det viktigaste vi har, det är de som är framtiden. Vi på Trigonor lever av och för att ge barnen roliga, lärorika och trygga uppväxtmiljöer. Då är det viktigt att vi inte bara tänker på de barn som växer upp idag, utan även på de som växer upp imorgon och i många år framöver. 

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning, och vi har alla ett ansvar att ge dagens unga en god utgångspunkt så att deras barn i sin tur får ännu bättre uppväxtvillkor. Vi på Trigonor ska arbeta på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, där FN:s hållbarhetsmål ger riktlinjer för vårt arbete. Vi ska bidra till världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikheter och hjälpa till att stoppa klimatförändringarna. Med hållbar företagspraxis strävar vi efter att respektera och ta hand om människor, samhälle och miljö i den egna verksamheten och leverantörskedjan. Det är stora ord som för med sig ett tungt ansvar, och som lägger grunden för det arbete vi gör för att begränsa vårt miljöavtryck.

cirku_sve
varda_sve
fn_sve
gfs
minlomarkningar_sve

Vi tänker holistiskt när vi arbetar med miljön. När vi ska ta ställning till om en produkt är ett bra miljöval måste vi titta på hela dess livscykel. Utvinns råvarorna på ett hållbart sätt? Slösar tillverkaren på energi? Använder de mycket skadliga kemikalier? Behandlar de arbetarna väl? Är produkten säker och bra att använda sig av? Håller den länge? Kan vi återanvända eller återvinna delar av produkten när ska bytas ut eller är utsliten? 

Alla produkter från Trigonor är certifierade i enlighet med dagens krav på både miljö och säkerhet. Det innebär bland annat att alla produkter är testade för hälsoskadliga ämnen och godkända för att barn tryggt ska kunna använda sig av dem i det offentliga rummet. Flera av våra produkter är miljömärkta, till exempel med miljömärket Svanen som ställer krav på innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp, energi- och resursanvändning, avfallshantering samt god kvalitet och funktion.

Du kan läsa mer om våra miljömärken längre ner på den här sidan.

barkraftiga_sve
valgorenhet_sve
produkter_sve

Vardagsval för ett bättre klimat

Varje dag fattar vi små och stora beslut som påverkar klimatet, och vi på Trigonor går långt för att se till att de val vi gör är så miljövänliga som möjligt. Utöver det du kan läsa om på sidan här gör vi även små men viktiga åtgärder i vardagen.

Det är vi ganska stolta över!

  • Vi återanvänder kartongerna som kommer in till oss. När vi skickar en beställning packas den i en redan använd kartong. Det gör att vi faktiskt inte köper in nya kartonger och de som inte går att använda recirkuleras självklart.
  • Våra montörer och servicepersonal kör elbilar så långt det är möjligt. Vi har fortfarande några fossilbilar i garaget, men alla nya bilar som köps in till oss drivs uteslutande på el.

Vår cirkulära värdekedja

Bra produkter
Hos oss börjar allt med produkten. För att säkerställa en lång livslängd för möblerna måste vi ha den bästa utgångspunkten, vilket för oss är att erbjuda produkter av hög kvalitet som kan användas om och om igen.

Underhåll
Produkterna ska vara lätta att reparera och underhålla. Vår filosofi är att det ska vara lätt att underhålla och reparera våra produkter när det behövs, utan att behöva särskild kompetens eller specialverktyg. 

Återvinning
När en möbel är förbrukad ska den demonteras och sorteras så att metall, plast och andra material kan återanvändas till nya produkter där så är möjligt. Material som inte kan återanvändas skickas till energiåtervinning..


stoppa_klimat_sve

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Målen är vägledande för vårt miljöarbete, men även för resten av företaget.

Läs mer på FN:s hemsida


Gröna leverantörer och partners

Vi väljer hållbara leverantörer och partners. Här är några:

shutterstock_92820310
lappset_harmaa
plusplus
Logo
toysforlife
BRIOlogotypeBlack
logo_2019
dantoy logo
micki-logo-vertical
norleg-logo_0
Rubensbarn_logo
Biobuddi_logo
cropped-logo-1
creall-1
logo340
NPA-logo
KidsConcept_logo

shutterstock_2154919905

Trigonor ger vidare

Som leverantör av leksaker och formningsprodukter får vi naturligtvis en del produktprover. Vi får också in produkter med skadad förpackning eller andra saker som gör att de inte är lämpliga till försäljning.

Under året samlar vi in detta och lämnar det vidare till de som kan behöva det mest. Vi samarbetar med Kyrkans stadsmission, Homestart och Frälsningsarmén om att ge leksaker och annat till barn som behöver det.

Särskilt vid jul betyder detta mycket, både för oss som jobbar i Trigonor och för de barn som får gåvorna.

shutterstock_1818557897

Giftfri förskola

Operation Giftfri förskola startades av naturskyddsföreningen 2013 och var ett initiativ för att få bort farliga ämnen från barnens förskolemiljöer. Eftersom barn växer och utvecklas är de extra känsliga för farliga ämnen. Flera kemikalier som tidigare ansågs ofarliga vet man idag är skadliga. Andra kemikalier misstänker man är farliga och även dessa borde barnen inte behöva utsättas för. Genom inventering och kartläggning av olika förskolor i olika kommuner kom man fram till att det var ett stort förbättringspotential ute bland förskolorna och arbetet för en giftfri förskola startade.

Sedan dess har Giftfri förskola blivit en rörelse som involverar allt från föräldrar, kommunala såväl som privata förskolor, kommuner, organisationer och företag – som vårt. På förskolan är barnen utsatta för ungefär samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning, visar forskning från Kemikalieinspektionen. Det kan bero på att förskolor ofta har gamla leksaker, möbler och byggnadsmaterial som innehåller kemikalier som inte är tillåtna att använda i dag.

För att det ska vara enkelt för dig att göra ett tryggt val när du handlar hittar du vår symbol för Giftfri Förskola på produkterna.

 

giftfri

Våra miljömärkningar

För att du ska kunna vara säker på att vi agerar i linje med våra egna värderingar så vi är vi auktoriserade med en rad miljömärkningar, och ser till att våra producenter är detsamma.
UK_Swan_A_POS_RGB

Svanen– Nordens miljömärke

svanen.se

Svanen är välkänd för de flesta. En Svanenmärkt produkt uppfyller ett antal kriterier för miljö- och säkerhetskrav, och Svanenmärket är en av världens strängaste märken för begränsning av skadliga ämnen. Detta gör att både produkt och material är helt fria från cancerframkallande ämnen, tungmetaller osv. Dessutom ställs höga krav på miljövänlig produktion och materialanvändning. Svanenmärkningen är så omfattande att vi rekommenderar att du läser vidare om detaljerna på deras webbsida.

Euroblume_logo.svg

EU-blomman

environment.ec.europa.eu

EU Ecolabel, även kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen. Det är en Typ 1-märkning, precis som Svanenmärket. Vilket betyder att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram.

 

fsc

Forest Stewardship Council

fsc.org

Om ett material kommer från skogen kan det vara FSC-certifierat. Skogar som sköts ansvarsfullt, enligt FSC:s regler, hjälper till att skydda djurens livsmiljöer, upprätthåller biologisk mångfald, skyddar gamla växande träd, bidrar inte till avskogning, skyddar urfolkens rättigheter och säkerställer rättvisa löner och säker arbetsmiljö för arbetare. Det är vad FSC-märkningen står för.

 

pefc-logo-gjennomsiktig-3-1024x450

Programme for the Endorsement of Forest Certification

pefc.se

Tillsammans med certifierade skogsägare och entreprenörer verkar PEFC för ett hållbart och ansvarsfullt nyttjande av skogen. Vi vill att samhället ska få tillgång till hållbart producerad, förnyelsebar och klimatsmart skogsråvara genom oberoende tredjepartscertifiering  – från skog till färdig produkt. 

 

gots-logo_rgb_2018_transp_72dpi-d288713f

Global Organic Textile Standard

global-standard.org

En internationell miljömärkning för kläder och textil (sociala och miljömässiga krav). GOTS syfte är att hjälpa konsumenten välja produkter som är bra ur ett helhetsperspektiv med hänsyn till både miljö och socialt ansvar. GOTS tar hänsyn till odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

 

Fairtrade_Certification_Mark.svg

Fairtrade

fairtrade.se
Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.


Riktlinjer för hållbarhet och Code of Conduct

 

Trigonor AS ska arbeta på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, där FN:s hållbarhetsmål ger riktlinjer för vårt arbete. Vi ska bidra till världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och hjälpa till att stoppa klimatförändringarna. I praktiken strävar vi efter att respektera och ta vara på människor, samhälle och miljö i det egna företaget och leverantörskedjan.

Trigonor AS ska bidra till en hållbar utveckling som förutsätter att dagens generation får täckt sina behov utan att förstöra framtida generationers möjligheter till att täcka sina.

Vi ställer krav på oss själva och inser att vår verksamhet kan ha negativ påverkan på människor, samhälle och miljö, samtidig som den också ger oss möjlighet att bidra till en positiv utveckling.

Trigonor SOM skall genomföra due diligence, bedömningar där vi kartlägger negativ påverkan i värdekedjan, stannar upp, förebygger och minskar där behovet inträffar.

Åtgärderna följs upp, effekten bedöms och kommuniceras vidare till de berörda. Där vi har negativ påverkan på människor, samhälle eller miljö ska vi stoppa verksamheten, och reparera skadan. Där leverantören är ansvarig för negativ påverkan eller skada är den också ansvarig för förbättring.

En viktig åtgärd i arbetet för en hållbar företagspraxis är ansvarsfulla inköpsmetoder. Trigonor AS ska ordna så att leverantören har möjlighet att uppfylla våra krav på att säkerställa goda förutsättningar för människor, samhället och miljön. Vi önskar långvariga relationer till leverantörer som arbetar aktivt med utveckling av leverantörskedjan.

Trigonor SOM stödjer rätten till facklig organisering, vi ska involvera representanter för arbetstagarna och andra relevanta intressenter i vårt arbete med en hållbar affärspraxis.

Trigonor AS, inklusive alla anställda, ska aldrig erbjuda eller ta emot penninggåvor eller annan ersättning för att erhålla affärsmässig eller privat förmån, eller ge fördelar till kunder, agenter eller leverantörer.

Trigonor AS, liksom våra leverantörer och partners, ska undvika handelspartners som har aktiviteter i land som har ålagts handelsbojkott av FN och/eller norska myndigheter.

Vi förväntar oss att våra leverantörer och partners arbetar målmedvetet och systematiskt för att följa våra riktlinjer som täcker grundläggande krav för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption, djurskydd och miljö:

  • Vår leverantörer och samarbetspartners måste följa Trigonor AS riktlinjer.
  • Tillsammans ska vi arbeta med due diligence: riskkartläggning av negativ påverkan på människor, samhälle och miljö, och stoppa, förebygga och minska sådan. Åtgärderna följs upp och effekten bedöms och kommuniceras till de berörda. Om leverantören är ansvarig för den negativa påverkan eller skadan är den också ansvarig för förbättringen.
  • Alla måste genom att samarbeta visa vilja och förmåga till kontinuerlig förbättring för människor, samhälle och miljö .
  • På begäran från Trigonor AS ska leverantörer och samarbetspartners kunna dokumentera hur de, och eventuellt underleverantörer, arbetar för att följa riktlinjerna.

Samarbetet med våra leverantörer en hållbar värdekedja är viktig för Trigonor AS. Om en leverantör inte kan dokumentera att de följer riktlinjerna, eller visar bristande vilja eller förmåga att göra det, kan hävande av kontrakt förekomma.Principer för hållbar företagspraxis (Code of Conduct)

Trigonor AS principer för hållbara affärsmetoder är baserade på FN- och ILO-konventioner och anger minimum, inte maximal standard. Lagstiftningen på produktionsplatsen måste respekteras. Där nationella lagar och förordningar omfattar samma ämne som dessa riktlinjer ska den högsta standarden gälla.1. Tvångsarbete/slavarbete (ILO konvention nr 29 och 105)

1.1. Det får inte förekomma någon form av tvångsarbete, slavarbete eller ofrivilligt arbete.


1.2. Arbetstagare ska inte behöva betala deposition eller lämna sina identitetshandlingar till arbetsgivaren och kunna säga upp sin anställning med skälig varsel.2. Facklig organisering och kollektiva förhandlingar (ILO konvention 87, 98, 135 och 154)

2.1. Arbetstagare ska utan undantag ha rätt att ansluta sig till eller bilda fackföreningar enligt egen önskan och förhandla kollektivt. Arbetsgivaren får inte lägga sig i, förhindra eller motsätta sig facklig organisering eller kollektiva förhandlingar.

2.2. Fackliga representanter får inte diskrimineras eller hindras från att utföra sitt fackliga arbete.

2.3. Om rätten till fri organisering och/eller kollektiva förhandlingar begränsas av lag, skall arbetsgivaren lägga till rätta för, och inte förhindra alternativa mekanismer för fri och oberoende organisering och förhandling.3. Barnarbete (FN-konventionen om barns rättigheter, ILO konvent Nr. 138, 182 och 79, ILO rekommendation nr 146)

3.1. Minimiåldern för arbetstagare får inte vara lägre än 15 år och i linje med nationell minimiålder för anställning, eller; lägsta ålder för obligatorisk skolgång, med högsta ålder som gällande. Om den lokala minimiåldern är satt till 14 år i linje med undantaget i ILO konvention 138, kan detta godkännas.

3.2. Nyrekrytering av barnarbetare i strid med ovan nämnda minimiålder ska inte förekomma.

3.3. Barn under 18 år får inte utföra arbete som är skadligt för deras hälsa och säkerhet eller moral, Detta inkluderar nattarbete.

3.4. Handlingsplaner måste upprättas för en snabb utfasning av barnarbete som är i strid med ILO-konventionerna 138 och 182. Handlingsplanerna ska dokumenteras och kommuniceras till relevant personal och andra intressenter. Det ska läggas tilrätta för ett stödsystem där barn ges möjlighet till utbildning fram till att barnet inte längre är i skolpliktig ålder.4. Diskriminering (ILO konvent Nej. 100 och 111 och FN:s kvinnokonvention mot diskriminering av kvinnor)

4.1. Det får inte förekomma diskriminering när det gäller anställning, ersättning, utbildning, befordran, avskedande eller pensionering på grund av etnicitet, kast, religion, ålder, funktionshinder, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackligt arbete eller politisk tillhörighet.

4.2. Det ska upprättas värn mot sexuellt påträngande, hotande, kränkande eller exploaterande beteende, och mot diskriminering eller uppsägning på oskäliga grunder, som för exempel äktenskap, graviditet, föräldraskap eller status som hivpositiv.5. Brutal behandling (FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna /UDHR)

5.1. Fysisk misshandel eller bestraffning, eller hot om fysisk misshandel, är förbjudet. Detsamma gäller sexuella eller andra övergrepp och andra former av förnedringar.6. Hälsa, miljö och säkerhet (ILO konvention nr 155 och rekommendation nr 164)

6.1. Insatser måste göras för att säkerställa arbetstagarna en säker och hälsosam arbetsmiljö. Farliga kemikalier och andra ämnen måste hanteras försvarligt. Nödvändiga åtgärder måste verkställas för att förebygga och minimera olyckor och hälsoskador som följd av, eller relaterade till, förhållanden på arbetsplatsen.

6.2. Arbetstagare måste ha regelbunden och dokumenterad utbildning i hälsa och säkerhet. Utbildningen ska kontinuerligt genomgås av nyanställda och omplacerade arbetstagare.

6.3. Arbetstagare måste ha tillgång till rena sanitäranläggningar och rent dricksvatten. Om det är relevant så ska arbetsgivaren också ge tillgång till anläggningar för säker förvaring av livsmedel.

6.4. Om arbetsgivaren erbjuder boende ska detta vara rent, säkert, tillräckligt ventilerat och ha tillgång till rena sanitäranläggningar och rent dricksvatten.


7. Lön (ILO konvention nr 131)

7.1. Lönen för en normal arbetsvecka måste minimum överensstämma med nationella lönebestämmelser eller standard för branschen. Den högsta är gällande. Summan ska alltid kunna täcka basala behov, inklusive någon besparing.

7.2. Lönevillkor och utbetalning av lön ska avtalas skriftligt innan arbetet startar. Avtalet ska vara begripligt för arbetstagaren.

7.3. Avdrag på lönen som en disciplinär reaktion är inte tillåtet.8. Arbetstid (ILO konvention nr 1 och 14)

8.1. Arbetstiden måste vara i linje med nationella lagar eller branschstandarder, och inte överskrida arbetstiden i enlighet med gällande internationella konventioner. Normal arbetstid per vecka ska vanligtvis inte överstiga 48 timmar.

8.2. Arbetare ska ha minst en ledig dag per 7 dagar.

8.3. Övertid måste vara begränsad och frivillig. Rekommenderad maximal övertid är 12 timmar per vecka, det vill säga total arbetstid på 60 timmar per vecka. Undantag från detta kan godtas om det regleras av ett kollektivavtal eller nationell lag.

8.4. Arbetstagare ska alltid få övertidsersättning för arbetstid utöver normal arbetstid (se punkt 8.1 ovan), minst på linje med gällande lagar.9. Vanlig anställning

9.1. Åtaganden gentemot anställda, i överensstämmelse med internationella konventioner, nationella lagar och förordningar om reguljär anställning får inte kringgås genom användning av kortsiktiga uppdrag (som användning av kontraktsanställda, tillfälligt anställda) underleverantörer eller andra anställningsförhållanden.

9.2. Alla arbetare hår krav på anställningsavtal på ett språk de förstår.

9.3. Lärlingsprogram ska vara tydligt definierat med hänsyn till varaktighet och innehåll.10. Marginaliserade befolkningsgrupper

10.1. Produktionen och användningen av naturresurser ska inte bidra till förstörelse av resurser och inkomstgrundlag för exempelvis ursprungsbefolkningar eller andra marginaliserade befolkningsgrupper genom beslag av stora landområden, oansvarigt förbruk av vatten eller andra naturliga resurser som befolkningsgrupperna är beroende av.11. Miljö

11.1. Negativ miljöpåverkan måste minskas genom hela värdekedjan. På linje med försiktighetsprinciper måste åtgärder vidtas för att kontinuerligt minimera utsläppen av växthusgaser och lokal förorening, användning av skadliga kemikalier, bekämpningsmedel och för att säkerställa hållbar resursutvinning och förvaltning av vatten, hav, skog och mark samt bevarande av biologisk mångfald.

11.2. Nationell och internationell miljölagstiftning och -föreskrifter ska följas och relevanta utsläppstillstånd måste erhållas.12. Korruption

12.1. Alla former av mutor är oacceptabla, som att använda alternativa kanaler för till säkerställa illegitim privat eller arbetsrelaterad förmåner till kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller deras anställda såväl som offentliga militärer/kvinnor.13. Djurskydd

13.1. Djurskydd skall respekteras. Åtgärder skall genomföras för till minimera negativ inverkan på välfärden för produktionsdjur och arbetsdjur.

13.2. Nationell och internationell djurskyddslagstiftning och -föreskrifter ska observeras.

 

13. Ledningssystem

Ledningssystemet är centralt för implementeringen av etiska riktlinjer. Trigonor AS understryker vikten av att våra leverantörer och partners har system som stöder genomförandet av dessa.

Förväntningarna tydliggörs av:

  • Vi har en ansvarig, centralt i organisationen, som implementerar riktlinjer för hållbar affärspraxis i ditt eget företag.
  • Vi gör riktlinjerna känd i alla relevanta delar av organisationen.
  • Leverantören skall komma ikapp samtycke från Trigonor SOM för produktion eller delar av produktionen läggs ut på en underleverantör/entreprenör där detta inte har avtalats i förväg.
  • Leverantören skall skulle kunna do bo för var varor som är beställde av Trigonor SOM blir produceras.

 

 

Tack för uppmärksamheten!